هیچ محصولی یافت نشد.

کلید اتوماتیک چهارپل (Four-Pole Automatic Transfer Switch) یک تجهیزات الکتریکی است که برای تغییر منبع تامین برق در صورت قطعی یا مشکل در یک منبع برق اصلی به منبع برق ذخیره‌ای یا دیگر منابع برق فراهم می‌آید. این نوع کلیدها عمدتاً در برنامه‌هایی که نیاز به اطمینان بالا از تأمین برق دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مهمترین ویژگی کلید اتوماتیک چهارپل این است که می‌تواند برق از یک منبع اصلی به یک منبع ذخیره‌ای (مثل یک ژنراتور) یا منابع دیگر تغییر دهد، و این کار را به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به دخالت انسانی انجام دهد. به عبارت دقیق‌تر، عملکرد کلید اتوماتیک چهارپل به شرح زیر است:

 • 1. پایش منبع اصلی برق: کلید اتوماتیک چهارپل مداوم منبع اصلی برق را پایش می‌کند. این منبع ممکن است یک شبکه برق عمومی یا منبع اصلی دیگر باشد.
 • 2. تشخیص قطعی یا مشکل در منبع اصلی: اگر کلید اتوماتیک تشخیص دهد که منبع اصلی برق قطع یا مشکلی دارد (مانند فشار برق پایین یا قطع خطوط برق)، آنگاه به مرحله بعدی می‌رود.
 • 3. تغییر به منبع برق ذخیره‌ای: کلید اتوماتیک چهارپل به صورت اتوماتیک منبع برق را از منبع اصلی به منبع برق ذخیره‌ای (مثل ژنراتور) تغییر می‌دهد. این کار بازگشت به منبع اصلی انجام می‌شود.
 • 4. انتقال بار الکتریکی: هنگامی که کلید به منبع برق ذخیره‌ای منتقل شود، بار الکتریکی توسط آن منبع تأمین می‌شود تا پایداری تأمین برق حفظ شود.
 • 5. پایش و بازگشت به منبع اصلی: پس از برطرف شدن مشکل در منبع اصلی برق، کلید اتوماتیک چهارپل به طور اتوماتیک به منبع اصلی باز می‌گردد و تامین برق از آن منبع ادامه می‌یابد.

کلیدهای اتوماتیک چهارپل به عنوان یک ابزار مهم در سیستم‌های اضطراری و تامین برق پایدار در مواقع انقطا و قطعی در سیستم‌های برق مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کلیدها اطمینان از تامین برق پایدار و مداوم در مکان‌هایی مثل بیمارستان‌ها، صنایع، دیتا سنترها، و سازمان‌های مهم را فراهم می‌کنند.

عملکرد کلید اتوماتیک چهارپل

کلید اتوماتیک چهارپل (Four-Pole Automatic Transfer Switch) یک تجهیزات الکتریکی است که به منظور تغییر منبع تامین برق در صورت ایجاد قطعی یا مشکل در منبع اصلی برق و اتصال به یک منبع برق ذخیره‌ای (مثل ژنراتور یا منبع دیگر) به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به دخالت انسانی عمل می‌کند. عملکرد کلید اتوماتیک چهارپل به شرح زیر است:

 • 1. پایش منبع اصلی برق:
  – در ابتدا، کلید اتوماتیک چهارپل منبع اصلی برق (مثلاً شبکه برق عمومی) را پایش می‌کند. این منبع برق معمولاً به عنوان منبع اصلی برق برای بار الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • 2. تشخیص قطعی یا مشکل در منبع اصلی برق:
  – اگر کلید اتوماتیک تشخیص دهد که منبع اصلی برق قطع یا مشکلی دارد (مانند فشار برق پایین یا قطع خطوط برق)، آنگاه به مرحله بعدی می‌رود.
 • 3. تغییر به منبع برق ذخیره‌ای:
  – کلید اتوماتیک چهارپل به صورت اتوماتیک منبع برق را از منبع اصلی به منبع برق ذخیره‌ای (مثل ژنراتور) تغییر می‌دهد. این عملکرد به منظور تأمین انرژی الکتریکی پایدار در صورتی که منبع اصلی از دست رفته است، صورت می‌گیرد.
 • 4. انتقال بار الکتریکی:
  – هنگامی که کلید به منبع برق ذخیره‌ای منتقل شود، بار الکتریکی توسط آن منبع تأمین می‌شود تا پایداری تأمین برق حفظ شود. این بار الکتریکی ممکن است شامل تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف باشد.
 • 5. پایش و بازگشت به منبع اصلی:
  – پس از برطرف شدن مشکل در منبع اصلی برق (مانند بازگشت فشار برق به حالت نرمال)، کلید اتوماتیک چهارپل به صورت اتوماتیک به منبع اصلی باز می‌گردد و تامین برق از آن منبع ادامه می‌یابد.

کلید اتوماتیک چهارپل عمدتاً در برنامه‌هایی که نیاز به تأمین برق پایدار و انتقال اتوماتیک بین منابع برق دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کلیدها به اطمینان از تامین برق در شرایط اضطراری و ایجاد تغییر بین منابع برق بدون توقف برق می‌پردازند، که اهمیت زیادی در برنامه‌هایی مانند بیمارستان‌ها، سازمان‌ها، دیتا سنترها و صنایع دارد.